Nariadenie - Zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach sa nariaďuje pri vydávaní stravy, ak nie je možné v zariadení spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu pokrmov inak (napr. výdaj pokrmov do jednorazových obalov a ich konzumácia mimo priestorov jedálne), dodržiavať nasledovné opatrenia:

     stoly v jedálni rozmiestniť minimálne 2 metre od seba,

     • príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov,

     • personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom stravníkovi,

     • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

     • pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,

     • zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed (dodržiavať odstup minimálne 2 metre),

     • samoobslužný spôsob výdaja stravy (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje.